Hypotekárny úver – základné informácie

Hypotekárny úver je úver, ktorý je založený nehnuteľnosťou a jeho účelom je rekonštrukcia alebo získanie nehnuteľnosti na bývanie. Založenie nehnuteľnosti je zaznamenané v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva.
Hypotekárne úvery banky poskytujú na základe Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách (presnejšie ide o § 67).

Hypotekárny úver podľa Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách (§ 68)

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný najmenej vo výške 90% prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb
  • údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
  • splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmena a) až c), ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze,
  • splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až c), ktorý nie je hypotekárnym úverom.

Hypotekárny úver a jeho výška.

Hypotekárny úver sa poskytuje do výšky 70% hodnoty nehnuteľnosti (málokedy do výšky 100%).

Do kedy je potrebné splatiť hypotekárny úver

Splatnosť pre hypotekárny úver sa pohybuje medzi 4-30 rokmi (vyššia lehota je hlavne u bežných ľudí, nižšia u podnikateľských subjektov).

Hypotekárny úver a jeho úročenie

Úroková sadzba sa určuje podľa sadzby Európskej centrálnej banky, úrok sa buď mení alebo nie (teda je fixný alebo pohyblivý).

Môžete si zobrať hypotekárny úver? Áno ak...

  • Ste fyzická osoba.
  • Máte 18 a viac rokov.
  • Nemáte hypotekárny úver v inej banke.
  • Váš trvalý pobyt je na území Slovenskej republiky.
  • Dokážete preukázať, že máte pravidelný mesačný príjem a že ste schopný hypotekárny úver reálne splácať.

Niektoré spoločnosti poskytujú hypotéku aj osobám, ktoré majú záznam v bankovom registri. Samozrejme až po podrobnom prešetrení a preverení potenciálneho klienta.

Mladí manželia majú možnosť využiť aj mladomanželskú pôžičku. Viac o tomto spôsobe financovania bývania sa dočítate na tejto stránke.